سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان پسرانه غیردولتی امید پارس
 متولدین ماه
 نوار بالای سایت
 
 
1400/05/25 :: تصمیم شورای دبستان و تایید انجمن اولیا و مربیان مبنی بر قرارگرفتن آموزش زبان انگلیسی در برنامه های تکمیلی1400/05/25 :: شروع کلاس های تابستانی آمادگی برای کلاس اولی ها
آرشیو اخبار امیدپارس...
 بهداشت مدارس

 
 دانش آموزان ممتاز
  • کلاس: 201

  • کلاس: 301

  • کلاس: 401

  • کلاس: 501

  • کلاس: 502

  • کلاس: 601

  • کلاس: 602

  • کلاس: 102

  • کلاس: 103

  • کلاس: 101