سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان پسرانه غیردولتی امید پارس
 متولدین ماه
 
 
1400/05/25 :: تصمیم شورای دبستان و تایید انجمن اولیا و مربیان مبنی بر قرارگرفتن آموزش زبان انگلیسی در برنامه های تکمیلی1400/05/25 :: شروع کلاس های تابستانی آمادگی برای کلاس اولی ها
آرشیو اخبار امیدپارس...

 
 دانش آموزان ممتاز
 • کلاس: 301

 • کلاس: 302

 • کلاس: 201

 • کلاس: 202

 • کلاس:

 • کلاس: 602

 • کلاس: 401

 • کلاس: 402

 • کلاس: 501

 • کلاس: 502

 • کلاس: 101

 • کلاس: 102

 • کلاس: 601