سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان پسرانه غیردولتی امید پارس
 متولدین ماه
 
اسلاید
اولین دبستان تخصصی هوافضا در ایران ، دبستان مهارت محور با رویکرد هوافضا
...مشاهده ی مطلب 
 
 دانش آموزان ممتاز
 • کلاس: 301

 • کلاس: 302

 • کلاس: 201

 • کلاس: 202

 • کلاس:

 • کلاس: 602

 • کلاس: 401

 • کلاس: 402

 • کلاس: 501

 • کلاس: 502

 • کلاس: 101

 • کلاس: 102

 • کلاس: 601