سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان پسرانه غیردولتی امید پارس
 پنل ورود کاربران

 متولدین ماه
 
 نوروز 1401
 جشن فارغ التحصیلی ششم

 

 افتخارات دبستان