سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان پسرانه غیردولتی امید پارس
 متولدین ماه
 

تاریخ انتشار: 1400/09/01

 
 دانش آموزان ممتاز
  • کلاس: 201

  • کلاس: 301

  • کلاس: 401

  • کلاس: 501

  • کلاس: 502

  • کلاس: 601

  • کلاس: 602

  • کلاس: 102

  • کلاس: 103

  • کلاس: 101